Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

30
11

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Działalność ośrodka finansowana jest:
- ze środków budżetu Państwa
- ze środków budżetu Miasta i Gminy Lwówek.
Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
 
Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności, odpowiednio do możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy. Swoje zadania placówka realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, prawodawcami oraz osobami fizycznymi.
 
Główna siedziba ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku znajduje się przy ulicy Rynek 33. Ośrodkiem kieruje kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy 5 pracowników socjalnych i księgowej.
Struktura Ośrodka obejmuje:
- Dział Metodyczny
- Sekcję Świadczeń
- Sekcję Finansowo-Księgową
 
Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne, stanowiska pracy, po uzgodnieniu z Burmistrzem miasta i Gminy Lwówek.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
64-310 Lwówek Ul. Pniewska 56
tel. (061) 4414552
Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres wykonywanych przez Ośrodek zadań jest ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późniejszymi zmianami).