Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Inwestycje Komunalne i Budownicto

30
11

Inwestycje Komunalne i Budownictwo.

I Piętro, Biuro nr. 10
 
 
Informacja o zakresie załatwianych spraw
- Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, (wzór wniosku w załączeniu),
- Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, (wzór wniosku w załączeniu),
- Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, (wzór wniosku w załączeniu),
- Przyjmowanie wniosków o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, (wnioski pisane odręcznie)
- Przyjmowanie wniosków o przeniesieniu na rzecz innego właściciela decyzji o warunkach zabudowy, (wzór wniosku w załączeniu),
- Przyjmowanie wniosków o uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, (wnioski pisane odręcznie),
- Uzgadnianie z zakresu decyzji celu publicznego,
- Uzyskiwanie uzgodnień, postanowień lub decyzji od organów, wymaganych przepisami odrębnymi.
- Wydawanie w odniesieniu do tego samego terenu decyzji więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
- Nadzór terenowy nad inwestycjami komunalnymi ich zgodność z zamierzonym celem inwestycji oraz uzgadnianie ewentualnych zmian.
- Przyjmowanie imiennych wniosków i uwag od ludności w sprawie prowadzonych inwestycji w w/w zakresie.