Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Planowanie Prestrzenne i Ochrona Środowiska

30
11

Planowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska

I Piętro, Biuro nr. 12
 
Informacja w zakresie załatwianych spraw:

I. Wydawania informacji / zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek, przyjętego Uchwała Nr XLVI/313/02 z dnia 19 września 2002 r. przez Radę Miejską w Lwówku – wzór wniosku załącznik Nr 1
II. Wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wzór wniosku załącznik Nr 2
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wzór wniosku załącznik Nr 3
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej ( NIP ),
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych , jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
2. Przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
Opłaty:
- wniosek – 5 zł
- załącznik – 0,50 zł
- decyzja – 100 zł
Podstawa prawna:
- art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, art. 8 ust. 1, 1 a, ust. 2 pkt 2 a - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm. ) ,
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z póź. zm.)
III. Opiniowania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 
IV. Przeprowadzenia procedury dotyczącej uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
V. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, prowadzenie dokumentacji dot. odpadów.