Dziś jest: Sobota, 20-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

30
11

sierpień 2005 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zamawiający,
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek,
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
 
UNIEWAŻNIA PROCEDURĘ PRZETARGOWĄ DOTYCZĄCĄ POSTĘPOWANIA
 
nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy :
I – pomiędzy ulicą Źródlaną, a ulicą bez nazwy (zakres od 0m do 170m) - 170mb
II – pomiędzy ulicą bez nazwy, a ulicą Wittmanna (zakres od 170m do 446 = 276+28m) – 304mb
na podstawie przesłanki określonej w art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. D. z 2004r. Nr 19, poz. 177), który mówi że: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
30
11

marzec 2005 r.

Lwówek dn. 16.03.2005r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 7
Znak sprawy : RG/J/3410/Z-1/05

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W celu uzyskania informacji na dostawę 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku na podstawie dołączonej specyfikacji technicznej, określającej parametry techniczne zamawianego sprzętu przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.
W dniu 25 lutego 2005r. zaproszono sześciu wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe zamieszczono także na stronach internetowych (www.lwowek.com.pl) Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, gdzie zainteresowani wykonawcy, inni niż zaproszeni mogli pobrać stosowne dokumenty z Internetu i na tej podstawie złożyć swoją ofertę.
W wyznaczonym terminie składania ofert, wpłynęły następujące oferty zaproszonych do złożenia ofert :

1. eMcom s. c. Nowy Tomyśl
ul. Poziomkowa 11, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.243, 30zł
2. A&D Nawrocki Dariusz
Ul. Pniewska 5/4, 64-310 Lwówek,
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.519, 00zł

oraz jedna oferta pobrana z Internetu :
1. COMPUTEX P. Cyrklaff, A. Waszkiewicz
Ul. Pomorska 24, 85-050 Bydgoszcz.
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.601, 59zł

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę nr.1 z zaproszonych do złożenia ofert : firmy eMcom s. c. Nowy Tomyśl, ul. Poziomkowa 11, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Firma zaoferowała zgodnie z załącznikiem nr 3, oferty cenowej wykonawcy dostawę 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku na podstawie dołączonej specyfikacji technicznej za całkowitą kwotę brutto w wysokości 14.243,30zł.
Słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 30/100.
30
11

kwiecień 2005 r.

Zamówienie usługi z dostawą żużla do wyrównania i utwardzenia gminnych dróg gruntowych wraz z załadunkiem i dowozem własnym środkiem transportu na miejsce przeznaczenia

Lwówek dn. 12.04.2005r.
Załącznik nr 5
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RG/J/3410/ Z- 4/05
 

ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

1. W celu zamówienia usługi z dostawą żużla do wyrównania i utwardzenia gminnych dróg gruntowych wraz z załadunkiem i dowozem własnym środkiem transportu na miejsce przeznaczenia – drogi wiejskie z terenu Gminy Lwówek, wskazane przez zainteresowanych sołtysów poszczególnych wsi i z rozładunkiem przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.

2. W dniu 24 marca 2005r. zaproszono pięciu potencjalnych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe, wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo pełną dokumentację zapytania ofertowego umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (www.lwowek.com.pl), na podstawie której zainteresowani, uprawnieni Oferenci mogli złożyć swoje oferty na usługę dostawy żużla.

3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 11.04.2005r. do godz. 1600 wpłynęły następujące oferty :
    1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN – POL  Jan Czepczyński Ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy, z ceną ryczałtową 1 tony wynoszącą 23,79zł brutto za dostawę żużla , bez względu na miejsce przeznaczenia znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj transportu w zakresie od 5 do 20 ton, na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy.

    2. Zakład Usługowo – Transportowy, Marian Gmiąt , Chmielino 19, 64-310 Lwówek, z ceną ryczałtową 1 tony wynoszącą 30,50zł brutto za dostawę żużla , bez względu na miejsce przeznaczenia znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj transportu w zakresie od 5 do 20 ton, na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy.
4. Obie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
5. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN – POL Jan Czepczyński Ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy
30
11

czerwiec 2005 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy : RGRiOŚ/J/3410/Z-7/05 ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

Lwówek dn. 06.06.2005r.
Załącznik nr 5


ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RGRiOŚ/J/3410/Z-7/05ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT


1. W celu uzyskania obsługi Gminy Lwówek na opracowania projektów Decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.). oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) na okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.

2. W dniu 12 maja 2005r. zaproszono sześciu wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe.

3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 30.05.2005r. do godz. 900 (liczy się data stempla pocztowego) wpłynęły następujące oferty :
1. Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO s.c.
ul. Braci Czeskich 15, 64-500 Szamotuły
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
1.710,00zł
2. Wielkopolskie Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego
sp. z o.o., ul. Ważki 2, 60-185 Skórzewo k/Poznania
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
5.300,00zł
3. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geologiczne,
ul. Strumykowa 16, 62-030 Luboń 2
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
3.477,00zł
4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj.
ofertę nr.1 firmy Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO s.c.
ul. Braci Czeskich 15, 64-500 Szamotuły

5. Firma VOWIE STUDIO s.c zaoferowała zgodnie z załącznikiem nr 2, Oferty cenowej wykonawcy wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy za ogólną sumę kwot brutto jednego opracowania z każdego rodzaju za kwotę ogólną w wysokości 1.710,00zł.
Słownie: dwa jeden tysiąc siedemset dziesięć złotych
 .......................dn. .................          .................................................
(sporządził)Wybór akceptuję

...................................................
(podpis kierownika jednostki)

30
11

lipiec 2005 r.

Dowóz i odwóz autobusami/em dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych, a także na indywidualne zamówienie do placówek leczniczych, obiektów sportowych, na zawody sportowe, rekreacyjne i inne, na terenie gminy Lwówek, po drogach o nawierzchniach u

RG/J/3410/D-05/05
Lwówek, 2005-07-20

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :
Dowóz i odwóz autobusami/em dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych, a także na indywidualne zamówienie do placówek leczniczych, obiektów sportowych, na zawody sportowe, rekreacyjne i inne, na terenie gminy Lwówek, po drogach o nawierzchniach utwardzonych i asfaltowych, oraz poza teren gminy Lwówek w roku szkolnym 2005/2006,
wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma :

Usługi Transportowe
Danuta Dach
Konin 59
64-310 Lwówek
Cena ofertowa brutto : 2,45zł za 1km „dowozu”.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".
30
11

wrzesień 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku
ul. Ratuszowa 2
64 – 310 Lwówek

O G Ł A S Z A
O   R O Z S T R Z Y G N I Ę C I U
P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N E G O
powyżej 60.000 euro

Zamawiający :
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku informuje,
że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór Oferenta – Na roboty budowlane –
 
„Przebudowa drogi osiedlowej – ulicy Zamkowej w Lwówku”,
z terminem realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2005r.
na podstawie przetargu nieograniczonego nr RG/J/3410/UZ-10/05 ogłoszonego w dniu 01.09.2005r.,
na podstawie kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma :
“C I S” s. c. Leszek Ogrodnik, Arnold Siwy
Ul. A. Struga 78
70 – 784 Szczecin
Firma ze Szczecina przedstawiła swoją ofertę w kwocie brutto – 200.000,00 złotych za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia wg złożonej oferty.

Ireneusz Witkowski