Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2004

30
11

Sierpień 2004 r.

I. Remont zerówki w Szkole Podstawowej w Zębowie – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Wpłynęły 3 oferty. Kontrakt przyznano najtańszej firmie „REMOBUD” s.c. R. Trzybiński z Zębowa na kwotę 49.936,19 zł.

II. Wykonanie sanitariatów wewnątrz budynków szkolnych w Szkole Podstawowej w Lwówku.
Złożono jedną ofertę, która spełniła warunki i została wybrana: firma PHPU „INSTAL-BUD” na kwotę 115.016,96 zł
 
III. Remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Posadowie.
Ofertę złożyła 1 firma, która została wybrana: „REMO-BUD”, R. Trzybiński z Zębowa na kwotę 45.677,42 zł.

IV. Rozbudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkoły i Przedszkola w Brodach.
Ofertę złożyła 1 firma, którą wybrano: „HYDROVIT” ze Zbąszynia na kwotę 59.805,00 zł.

V. Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005.
Złożono 2 oferty. Wybrano najtańszą firmę Usługi Transportowe Danuta Dach z Konina na kwotę 2,34 zł/km.

VI. Wykonanie sieci komputerowej w budynku UMiG Lwówek wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego.
Wybrano ofertę firmy Mastercom s.c. z Zielonej Góry na kwotę 15.526,57 zł.
 
30
11

Lipiec 2004 r.

I. Przetarg Nr. OR 15-743-130010/04 SAPARD „Budowa i modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Konin”.
Złożono 3 oferty:
1. 134.917,26 zł
2. 148.203,36 zł
3. 149.274,65 zł
Przetarg unieważniono z uwagi na złożenie ofert wartościowo przewyższających kwotę założoną w projekcie. Uzyskano zgodę Prezesa ARiMR z Warszawy na zastosowanie procedury negocjacyjnej. W drodze negocjacji oferent udzielił upustu co dało wartość kosztorysową 129.992,78 zł. Prace wykonywać będzie PPHU Instal-Bud S. Mizerski z Lwówka. Otrzymaliśmy promesę na współfinansowanie projektu w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Podpisano umowę określającą warunki i tryb udzielenia przez ARiMR pomocy finansowej z programu SAPARD.
 
II. Przetarg na dzierżawę kąpieliska w Koninie- nie zgłosił się żaden oferent.

III. Przetarg na sprzedaż działki rolnej w Komorowie- sprzedano za kwotę 15.045 zł

IV. Dla robót budowlano-drogowych, do których wymagana jest funkcja „nadzoru
inspektorskiego” z ramienia inwestora,
wybrano ofertę Pana Zenona Dzięcioła z Opalenicy.
Wyboru dokonano w procedurze zamówień publicznych do 6.000 euro. Wartość zamówienia stanowi 1 % od zawartych umów wykonawczych do końca roku 2004.
30
11

wrzesień 2004 r.

 
- Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EUR na:
roboty budowlane – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości KONIN Gm. Lwówek”- z wymaganym terminem realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2005 r.
Złożono 10 ofert. Na podstawie kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła: EROWA Polska sp. z o.o., ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz na kwotę 741.921,30 zł. brutto.

 
- Przetarg nieograniczony (ofertowy) poniżej 60.000 EUR na:
prace projektowe w branży budowlano-drogowej w miejscowościach Bródki, Brody; Grońsko, Józefowo i Lwówek (ul. Źródlana).
Złożono jedną ofertę, która spełniła warunki i została wybrana: Firma STUDIO DK Dorota Kokoszka, ul. Sielska 17/5, 60-129 Poznań, na kwotę 33.132,76 zł. brutto.
Termin zakończenia powyższych prac projektowych ustalono na dzień 15.12.2004 r.
30
11

październik 2004 r.

1. W drodze negocjacji do dokumentacji podstawowych czynności postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót przy budowie „Kanalizacji sanitarnej dla miasta Lwówek”. Umowę podpisano na cały okres trwania budowy kanalizacji za kwotę 17.000 zł z panem Waldemarem Skalińskim.
2. Wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Wiśniowej w Lwówku na powierzchni 1520 m². Wyłonienie wykonawcy nastąpiło po unieważnieniu dwóch przetargów i po przeprowadzeniu (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) procedury negocjacyjnej z firmą „DROGOPAL” z Opalenicy, z którą podpisana została umowa na kwotę 113.110,00 zł.
3. Wyłoniono wykonawcę okien w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku- firmę OKNOVID sp. z.o.o. z Bydgoszczy za kwotę 32.620,00 zł.
Zaproszono 5 firm do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę. Kryterium wyboru była najniższa cena
4. Rozstrzygnięto przetargi na:
a) dzierżawę gruntów gminnych:
Linie - działki nr 13 i 18 za kwotę 616,00 zł
Lipka Wielka - działka nr 14/3, za kwotę 26,00 zł
b) sprzedaż nieruchomości gminnych:
Konin - działka nr 184/1, za kwotę 2.792,00 zł ,
Konin - lokal mieszkalny + działka nr 242/3 i 243/3 za kwotę 17.980,00 zł
Konin - lokal mieszkalny + działka (w wieczyste użytkowanie) nr 242/2 za kwotę 10.271,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o:
 
I. Rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opałowych dla budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki mieszkaniowej z terminem realizacji do czerwca 2005 r., którego udzielono:
a) Artykuły Rolno-Przemysłowe, Hurt-Detal-Usługi -Urszula Wąsowicz
-węgiel gruby w cenie 475 zł/t
b) ARBI- Lwówek, ul. Nowotomyska - miał w cenie 269 zł/t
II. Ukończeniu robót remontowych:
- na posesji przy ul. Rynek 8 (modernizacja posadzki) za kwotę 2.756,96 zł,
- na posesji przy ul. Parkowej 3 (nowe pokrycie dachowe) za kwot 2.963,14 zł,
- w pomieszczeniach przypiwnicznych w budynku przy ul. 3-go Stycznia 3a za kwotę 2.950,00 zł.
III. Przydziale na zasadzie zamiany mieszkania przy ul. E. Sczanieckiej 64/7 Państwu Dorocie i Zbigniewowi Poszwald
IV. Zawarciu umowy najmu pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. 3-go Stycznia 3a z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na magazyn żywności.

30
11

listopad 2004 r.

 
Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego dostawcę artykułów biurowych na okres 1 roku dla Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, którym jest przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ZEMAR” Sp. z.o.o. z Międzyrzecza za kwotę 18.604,24 zł.

******************************

Wyłoniono dzierżawcę pomieszczeń dla prowadzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2005 ( wpłynęła 1 oferta)– Spółka „Medyk” z Lwówka za kwotę 6,62 zł za m² + VAT.

******************************

Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg na rok 2005. Obwody drogowe:
II. Konin, Zgierzynka, Brody, Bródki, Pakosław, Zygmuntowo, Marszewo
Firma SKR Lwówek, odśnieżanie 70,40 zł/h, piaskowanie 171,20 zł/h.
III. Linie, Tarnowiec, Wymyślanka, Mokre Ogrody, Komorowo, Komorowice, Grudzianka- Firma IMEX-BIS Poznań, odśnieżanie 38,00zł/h, piaskowanie 130,00 zł/h.
IV. Grońsko, Józefowo, Chmielinko, Lipka Wielka, Władysławowo- Firma ZUT-Chmielinko, odśnieżanie 74,90 zł/h, piaskowanie 165, 85 zł/h.
Obwód I -miasto Lwówek- obsługiwać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej.