Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Pomoc Społeczna

30
11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku

Załączniki

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64-310 Lwówek, ul. Pniewska 56.
NIP: 788-17-89-585 Regon: 631000098
Tel. 61/ 44-14-552  Lub: 665-002-616;  665-002-618
Świadczenia rodzinne- Tel: 61/ 44-14-039
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
 

Działania:
1. Pomoc społeczna:
- rejonowi pracownicy socjalni
- asystent rodziny
- usługi opiekuńcze
2. Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
3. Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
4. Fundusz alimentacyjny
5.Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie:
- Zespół interdyscyplinarny
6. Lokalna współpraca:
- lider Partnerstwa Lokalnego Ziemi Lwóweckiej
- pomoc w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i ścisła współpraca z nimi
7. Realizowane programy i strategie:
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
- Program Wspierania Rodziny
- Program Przeciwdziałania Przemocy
- Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności
- Program Gminy w zakresie dożywiania
- realizacja projektów ze źródeł krajowych i unijnych
e-mail: opslwowek~@~poczta~.~onet~.~pl
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,
3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
6. Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku,
7. Innych przepisów prawnych, na podstawie których Ośrodek prowadzi wszelkie postępowania zmierzające do rozwiązania problemu.

    Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
* osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
* obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

    Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2006 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
* przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
* pracy socjalnej,
* prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
* analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
* rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele pomocy społecznej:
• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Struktura MGOPS:
• Kierownik
• Sekcja finansowo – księgowa
• Dział metodyczny
• Sekcja świadczeń
• Sekcja dodatków mieszkaniowych
• Sekcja świadczeń rodzinnych