Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2014

19
09

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.

 
 
1. Cel przygotowania analizy
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lwówek za rok 2014 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.
Analiza ta ma weryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku  w  gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) gminy dokonują analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
d) liczby mieszkańców,
e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
f) ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ww. ustawy, burmistrz sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która na podst. ust. 3 ww. artykułu podlega publicznemu udostępnieniu na stronie BIP urzędu.
 
3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lwówek:
Od 01.07.2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina Lwówek. Zgodnie z art. 6c ustawy „gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Gmina nowym systemem objęła wyłącznie nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców gminy Lwówek.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określają szczegółowo uchwały Rady Miejskiej w Lwówku, w tym:
1) Uchwała nr XXVII / 183 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lwówek”
2) Uchwała nr XXVII / 179 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości – obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
3) Uchwała nr XXXIX / 286 / 2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany ww. uchwały – obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
4) Uchwała nr XLI / 293 / 2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek.
5) Uchwała nr XLI / 291 / 2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
6) Uchwała nr XLI / 292 / 2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ostatecznie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenie nieruchomości zamieszkałych, jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp.40, 64-310 Lwówek.
Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.
 
1) W ramach nowego systemu, właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lwówek, uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości), następujących 6 frakcji odpadów:
- papier i tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe,
- metal,
- odpady zielone,
-zmieszane odpady komunalne.
 
2) Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o . przy ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, czynny od wtorku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00.
Do PSZOK nieodpłatnie można dostarczać m.in.:
- papier i tekturę,
- tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielko materiałowe,
- szkło,
- metal,
- chemikalia (przeterminowane i niezużyte farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, impregnaty),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- zużyte opony,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
3) Odpady z terenu miasta i gminy Lwówek odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.
Zgodnie z zapisem uchwały nr XLI / 292 / 2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
- odpady zmieszane – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- odpady zbierane selektywnie (system workowy) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,  z  zastrzeżeniem dla odpadów zielonych, które w okresie od początku maja do końca września  odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
 
4) „Odpady problemowe” m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, są odbierane sprzed posesji w terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta i  Gminy Lwówek, z założeniem że nie rzadziej niż raz w roku, lub mieszkańcy mogą je dostarczać do punku  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .
 
5) Przeterminowane leki, mieszkańcy mogą oddać w aptekach.
 
4. Źródła powstawania odpadów komunalnych:
W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej (sektor gospodarczy, handel, rzemiosło, szkolnictwo itp. ).
Ze złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy Lwówek wynika, że nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2014 zostało objętych: 8261 osób.
Na dzień 31.12.2014 r. selektywną zbiórkę zadeklarowało: 6550 osób, w sposób zmieszany 1711 osób.
 
5. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie gminy Lwówek nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady z gminy Lwówek są zagospodarowane przez instalację regionalną z III regionu zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego - Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2 w Międzychodzie.  
 
6. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Mnichach zapewniają ciągłe i nieprzerwane zagospodarowanie odebranych z terenu gminy Lwówek odpadów komunalnych. Gmina Lwówek w 2014 roku nie poniosła kosztów inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów komunalnych.
 
7. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014-31.12.2014
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi wyłącznie w sposób niesegregowany wynosiła 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców  - Gmina wydatkowała: 750 359,52 zł brutto  
 
8. Liczba mieszkańców
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r. na pobyt stały i czasowy 9 468
b) systemem objęto:
   - zabudowa jednorodzinna – 9006  osób,
   - zabudowa wielorodzinna – 462 osób,
Liczba nowo powstałych nieruchomości pokazuje tendencję wzrostową. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.
 
9. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.
Na terenie gminy Lwówek do końca 2014 roku nie odnotowano konieczności wydania przez Burmistrza decyzji administracyjnej wobec właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
10. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Lwówek:
Masa odpadów wyszczególniona w poniższej tabeli została ustalona na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lwówek w roku 2014.
Kod odebranych odpadów
Rodzaj odebranych odpadów
Masa odebranych odpadów z nieruchomości [Mg]
Masa odebranych odpadów w PSZOK  [Mg]
razem
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1 029,00
-
1 029,00Mg
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
36,9
-
36,9 Mg
17 03 80
Odpadowa papa
2,4
-
2,4
17 02 03
Tworzywa sztuczne
1,5
-
1,5
15 01 07
Opakowania ze szkła
103,90
-
103,90
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
55,90
-
55,90
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,9
-
 
1,9
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
8,4
-
8,4
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
38,0
-
38,0
20 01 01
Papier i tektura
9,9
-
9,9
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
-
22,0
22,0
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
-
5,5
5,5
20 03 33
Zużyte baterie i akumulatory
-
0,01
0,01
16 01 03
Zużyte opony
-
3,6
3,6
 
11. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2014 roku i osiągnięte przez Gminę Lwówek w 2014 roku
Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.       
Gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:
Rok
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
75
50
50
50
45
45
40
40
35
 
Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2014 wynosi PR=50
Gmina Lwówek osiągnęła poziom ograniczenia (TR) w wysokości TR= 0,06 %
Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, jest równy bądź mniejszy (TR=PR lub TR˂PR) niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, to wówczas uważa się, że poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.
W przypadku gminy Lwówek, TR jest mniejsze od PR, zatem osiągnięty poziom spełnia wymogi ustawy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), gminy są zobowiązane do osiągniecia w poszczególnych latach następujących poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła:
 
 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
 
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
12
14
16
18
20
30
40
50
 
Powyższa tabelka przedstawia, że poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła dla 2014 roku powinien wynosić minimum 14 %. Osiągnięty przez Gminę Lwówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 2014 roku wyniósł 19,77 %.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem gminy są zobowiązane do osiągniecia w poszczególnych latach następujących poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
36
38
40
42
45
50
60
70
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2014 roku powinien wynosić minimum 38 %. Osiągnięty przez  Gminę Lwówek poziom wyniósł 0 %.  Odebrane z terenu gminy Lwówek odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03 zostały poddane składowaniu na składowisku odpadów, nie poddano ich recyklingowi, nie przygotowano do ponownego użycia, jak również nie poddano innym procesom odzysku.  Wobec tej sytuacji, w 2014 roku gmina Lwówek nie uzyskała wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 
12. Podsumowanie.
Opracowana „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi” na terenie gminy Lwówek za 2014 r. prowadzi do następujących wniosków:
  1. objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyczyniło się do uszczelnienia systemu i właściwego nadzoru nad gospodarką odpadami;
  2. wdrożony system działa prawidłowo; wykonawca usługi wywiązuje się z warunków zawartej umowy, m.in. poprzez właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK;
  3. znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców;
  4. PSZOK spełnia swoja rolę; ilość korzystających z nich osób, a także ilość oddawanych tam odpadów segregowanych rośnie; uruchomienie tego punktu dało szansę na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, skuteczniejszą segregację odpadów w gminie, a także zmniejszenie ilości „dzikich wysypisk” na terenie gminy Lwówek;
  5. zdolności przerobowe instalacji w Mnichach w roku 2014 były wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lwówek;
  6. na terenie gminy Lwówek w roku 2014 zebranych zostało 1 318,91 Mg odpadów komunalnych z czego w formie zmieszanej 1 029,00 Mg. Niesegregowane odpady o kodzie
    20 03 01 w całości zostały poddane przetworzeniu w procesie odzysku;
  7. gmina Lwówek w 2014 r. nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powyższa sytuacji spowodowana jest poddaniu składowaniu na składowisku odebranych z terenu gminy odpadów „pobudowlanych”; osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
  8. aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych, należy w dalszym ciągu prowadzić kampanię informacyjną oraz edukacyjną społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów.