Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Referendum gminne - wiatraki

Wyrok NSA ostatecznie zamyka sprawę skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku, w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego.

  • 30-11-2016
  • przez Maciej Piechowiak
20 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok II OSK 1709/16, który ostatecznie oddalił skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 lipca 2015 r. nr VIII/70/2015 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego.
Przypomnijmy, 24 czerwca 2015 r., Pełnomocnik Inicjatora Referendum Gminnego - Pan Krzysztof Czarkowski, złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek wniosek o przeprowadzenie w gminie referendum lokalnego, w którym zamierzano zadać mieszkańcom gminy następujące pytanie: „Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek, których zapisy określają odległość poszczególnej budowli siłowni wiatrowej nie mniejszą niż 3 km od strefy zabudowy mieszkaniowej?”.
Po szczegółowym i rzetelnym rozpatrzeniu ww. wniosku przez Radę Miejską w Lwówku, w dniu 23 lipca 2015 r. podjęto uchwałę Rady nr VIII/70/2015, w której przedmiotowy wniosek został odrzucony ze względu na fakt, iż wniosek ten prowadziłby do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.
Z powyższym stwierdzeniem nie zgodziła się grupa mieszkańców gminy, która zaskarżyła uchwałę pojętą przez Radę. Po wnikliwej analizie sprawy sąd przyznał jednak rację Radzie Miejskiej w Lwówku i ostatecznie skargę oddalił.
Poniżej zamieszczamy link, pod którym zapoznać się możemy z treścią zaskarżonej uchwały rady oraz z wyrokami sądów poszczególnych instancji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją